ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 26 10 4 5 5 50 33 59 30 52 18 192 34 75 37 48 6 200 36 54 22 29 2 143 15 16 8 6 1 46 144 214 101 140 32 631
พืชศาสตร์ 1 2 1 1 5 1 19 6 16 5 47 2 14 10 8 1 35 1 15 7 7 30 2 4 3 9 7 54 26 32 7 126
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 3 1 7 2 10 2 4 6 1 5 6 2 2 4 7 19 3 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 1 1 2 12 6 16 3 37 10 10 8 1 29 10 7 7 24 2 3 5 35 26 32 4 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 20 20 19 19 20 20 10 10 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 20 20 19 19 20 20 10 10 73 73
วิทยาศาสตร์ 2 1 1 4 1 2 4 4 11 3 3 4 3 13 1 4 2 5 12 1 2 1 1 5 8 11 12 14 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 1 4 1 2 4 4 11 3 3 4 3 13 1 4 2 5 12 1 2 1 1 5 8 11 12 14 45
สัตวศาสตร์และประมง 14 6 2 1 1 24 4 24 10 22 6 66 2 27 15 24 68 4 24 12 8 48 1 6 4 4 15 25 87 43 59 7 221
ปวส.สัตวศาสตร์ 12 3 15 2 6 8 2 4 6 4 5 9 1 1 20 19 39
ปวส.ประมง 2 1 1 4 2 3 4 9 4 4 3 3 1 2 3 5 13 5 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 4 14 9 10 2 35 14 14 14 42 14 10 7 31 2 4 4 10 46 39 35 2 122
วท.บ.ประมง 1 1 1 1 12 14 5 1 10 16 2 2 1 5 1 1 9 4 24 37
อุตสาหกรรมเกษตร 5 2 1 2 3 13 7 14 10 10 7 48 8 31 8 13 5 65 10 11 1 9 2 33 1 4 1 1 7 31 62 20 35 18 166
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 2 3 3 6 9 3 11 1 15 3 4 7 9 22 3 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 1 1 2 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 1 1 2 9 4 3 5 4 16 1 4 3 5 2 15 2 1 2 1 6 3 1 1 5 10 10 8 15 8 51
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 6 7 5 3 21 4 15 5 8 1 33 7 5 7 19 1 1 2 12 27 12 20 5 76
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 26 10 4 5 5 50 33 59 30 52 18 192 34 75 37 48 6 200 36 54 22 29 2 143 15 16 8 6 1 46 144 214 101 140 32 631