ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 13 4 17 17 10 1 1 3 32 43 17 19 4 4 87 36 13 46 95 9 1 8 1 19 118 45 74 6 7 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 9 3 1 1 14 39 6 19 4 68 34 8 46 88 7 1 8 1 17 90 18 74 6 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 3 3 1 7 7 3 7 3 20 13 3 17 33 4 1 2 7 28 10 26 4 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 2 15 1 5 21 14 1 11 26 1 5 6 31 2 22 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 17 2 7 1 27 7 4 18 29 2 1 1 4 31 6 26 2 65
วิศวกรรมเครื่องกล 12 4 16 8 7 3 18 4 11 4 19 2 5 7 2 2 28 27 7 62
ปวส.ช่างยนต์ 12 4 16 8 7 3 18 4 11 4 19 2 5 7 2 2 28 27 7 62
รวมทั้งหมด 13 4 17 17 10 1 1 3 32 43 17 19 4 4 87 36 13 46 95 9 1 8 1 19 118 45 74 6 7 250