ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 9 11 2 1 49 38 33 54 36 15 176 25 61 49 59 3 197 22 40 32 41 135 21 10 18 14 63 1 1 1 3 133 154 165 152 19 623
บริหารธุรกิจ 11 8 6 1 1 27 21 23 31 26 11 112 14 23 23 25 2 87 10 14 16 22 62 3 4 8 4 19 1 1 1 3 60 73 85 78 14 310
บธ.บ.การจัดการ 4 3 1 8 13 18 14 4 49 14 15 18 2 49 6 10 14 30 6 3 9 1 1 37 53 49 7 146
บธ.บ.การตลาด 3 2 5 5 8 1 14 2 2 1 5 3 4 4 11 1 1 2 1 1 15 17 5 1 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 3 5 5 12 6 28 7 6 6 19 5 2 4 11 3 1 1 5 21 15 24 6 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 11 11 21 21 14 14 10 10 3 3 1 1 60 60
บัญชี 14 5 1 20 16 9 20 8 1 54 8 35 21 30 1 95 10 20 11 11 52 16 4 8 6 34 64 68 65 56 2 255
บช.บ.การบัญชี 14 5 1 20 16 9 20 8 1 54 8 35 21 30 1 95 10 20 11 11 52 16 4 8 6 34 64 68 65 56 2 255
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 1 1 3 2 3 10 3 3 5 4 15 2 6 5 8 21 2 2 2 4 10 9 13 15 18 3 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 2 1 1 3 2 3 10 3 3 5 4 15 2 6 5 8 21 2 2 2 4 10 9 13 15 18 3 58
รวมทั้งหมด 26 9 11 2 1 49 38 33 54 36 15 176 25 61 49 59 3 197 22 40 32 41 135 21 10 18 14 63 1 1 1 3 133 154 165 152 19 623