ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 7 3 5 15 32 20 26 78 33 3 13 49 23 2 25 14 1 15 109 29 44 182
วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 2 6 20 28 6 13 19 4 4 7 1 8 19 7 37 63
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 2 6 6 14 3 2 5 2 2 1 1 2 8 7 10 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 14 14 10 10 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 3 2 2 6 6 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 2 6 18 10 28 21 1 22 16 2 18 5 5 64 15 79
ปวส.ไฟฟ้า 1 2 3 5 10 15 5 1 6 4 2 6 15 15 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 13 13 16 16 12 12 5 5 49 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 1 1 5 12 4 6 22 6 2 8 3 3 2 2 26 7 7 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 1 4 7 4 1 12 2 2 4 1 1 13 7 1 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 4 4 2 2 2 2 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 5 5 6 6
รวมทั้งหมด 7 3 5 15 32 20 26 78 33 3 13 49 23 2 25 14 1 15 109 29 44 182