ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 1 7 3 13 17 15 19 7 58 49 29 41 3 122 46 23 26 95 21 12 8 1 42 173 8 181 173 143 80 101 14 511
บริหารธุรกิจ 1 6 2 9 5 13 14 4 36 20 22 24 1 67 17 16 19 52 6 5 5 1 17 101 8 109 101 56 57 68 8 290
บธ.บ.การจัดการ 6 1 4 11 11 8 19 5 11 16 1 2 3 23 22 4 49
บธ.บ.การตลาด 1 2 1 4 6 9 15 10 13 23 11 7 18 4 3 7 32 34 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 1 5 1 4 5 1 3 1 5 1 1 1 1 28 28 28 2 12 3 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 5 20 20 17 17 6 6 73 8 81 73 56 129
บัญชี 2 1 1 4 12 2 5 3 22 29 7 17 2 55 29 7 7 43 15 7 3 25 72 72 72 87 23 33 6 221
บช.บ.การบัญชี 2 1 1 4 12 2 5 3 22 29 7 17 2 55 29 7 7 43 15 7 3 25 72 72 72 87 23 33 6 221
รวมทั้งหมด 2 1 7 3 13 17 15 19 7 58 49 29 41 3 122 46 23 26 95 21 12 8 1 42 173 8 181 173 143 80 101 14 511