ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 8 7 15 22 38 10 4 74 49 59 6 6 120 31 28 4 4 67 9 10 2 21 278 278 278 119 142 22 14 575
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 4 6 10 19 36 2 57 48 57 1 106 30 28 58 9 10 19 164 164 164 110 137 3 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 6 8 9 22 2 33 24 32 1 57 17 15 32 4 7 11 75 75 75 56 82 3 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 5 9 11 13 24 7 7 14 5 3 8 21 21 21 27 28 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 6 9 15 13 12 25 6 6 12 33 33 33 27 27 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 4 1 5 3 2 10 2 17 1 2 6 5 14 1 4 4 9 2 2 114 114 114 9 5 22 11 161
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 47 47 47 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 1 2 10 2 14 2 6 5 13 4 4 8 2 2 5 22 11 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 4 3 3 1 1 1 1 10 10 10 9 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 26 26 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 8 7 15 22 38 10 4 74 49 59 6 6 120 31 28 4 4 67 9 10 2 21 278 278 278 119 142 22 14 575