ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 6 4 3 4 5 16 3 5 16 7 31 4 5 1 10 1 1 2 12 12 12 11 12 29 13 77
การออกแบบ 3 3 6 4 3 4 5 16 3 5 16 7 31 4 5 1 10 1 1 2 12 12 12 11 12 29 13 77
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 3 3 6 4 3 4 5 16 3 5 16 7 31 4 5 1 10 1 1 2 12 12 12 11 12 29 13 77
รวมทั้งหมด 3 3 6 4 3 4 5 16 3 5 16 7 31 4 5 1 10 1 1 2 12 12 12 11 12 29 13 77