ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4 4 8 7 15 22 14 16 30 1 4 5 1 1 2 80 80 80 27 40 147
วิศวกรรมเครื่องกล 3 4 7 3 12 15 7 11 18 2 2 1 1 2 36 36 36 14 30 80
ปวส.ช่างยนต์ 3 4 7 3 10 13 4 6 10 1 1 1 1 6 6 6 10 22 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 5 5 1 1 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 3 1 1 30 30 30 4 34
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 4 3 7 7 5 12 1 2 3 44 44 44 13 10 67
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 1 3 4 1 4 5 2 2 9 9 9 3 9 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 1 1 35 35 35 10 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 4 4 8 7 15 22 14 16 30 1 4 5 1 1 2 80 80 80 27 40 147