ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 2 2 7 20 35 21 29 21 106 78 43 61 13 195 136 53 48 1 238 61 20 16 97 264 3 9 276 264 322 139 156 51 932
บริหารธุรกิจ 7 1 7 15 20 11 16 15 62 49 14 31 3 97 81 20 17 1 119 38 9 7 54 168 3 171 168 198 55 71 26 518
ปวส.การจัดการ 2 1 3 6 1 7 5 5 5 5 1 1 15 15 15 19 2 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 4 5 9 4 1 5 7 7 5 5 11 11 11 22 7 40
ปวส.การตลาด 2 5 7 6 6 12 3 3 5 5 14 14 14 16 11 41
บธ.บ.การจัดการ 1 1 4 13 3 20 9 24 1 34 16 13 29 8 2 10 38 52 4 94
บธ.บ.การตลาด 6 3 9 5 7 12 4 4 1 9 1 5 6 16 19 1 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 4 4 37 37 64 64 32 32 128 3 131 128 141 269
บัญชี 2 1 3 11 10 5 4 30 28 27 20 7 82 51 20 19 90 18 3 5 26 87 9 96 87 110 60 50 20 327
บช.บ.การบัญชี 2 1 3 11 10 5 4 30 28 27 20 7 82 51 20 19 90 18 3 5 26 87 9 96 87 110 60 50 20 327
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 4 8 2 14 1 2 10 3 16 4 13 12 29 5 8 4 17 9 9 9 14 24 35 5 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 3 5 8 2 5 1 8 3 11 9 23 2 4 1 7 9 9 9 8 17 21 1 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 1 3 2 6 1 5 2 8 1 2 3 6 3 4 3 10 6 7 14 4 31
รวมทั้งหมด 9 2 2 7 20 35 21 29 21 106 78 43 61 13 195 136 53 48 1 238 61 20 16 97 264 3 9 276 264 322 139 156 51 932