ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 4 4 3 4 4 15 3 5 16 7 31 4 5 1 10 1 1 2 11 11 11 10 12 28 12 73
การออกแบบ 2 2 4 4 3 4 4 15 3 5 16 7 31 4 5 1 10 1 1 2 11 11 11 10 12 28 12 73
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 2 2 4 4 3 4 4 15 3 5 16 7 31 4 5 1 10 1 1 2 11 11 11 10 12 28 12 73
รวมทั้งหมด 2 2 4 4 3 4 4 15 3 5 16 7 31 4 5 1 10 1 1 2 11 11 11 10 12 28 12 73