ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1 3 4 7 9 16 14 13 27 1 2 3 1 1 2 91 91 91 24 28 143
วิศวกรรมเครื่องกล 1 3 4 3 7 10 7 11 18 2 2 1 1 2 49 49 49 12 24 85
ปวส.ช่างยนต์ 1 3 4 3 6 9 4 6 10 1 1 1 1 6 6 6 8 17 31
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 5 5 1 1 7 7
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 3 1 1 43 43 43 4 47
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 2 6 7 2 9 1 1 42 42 42 12 4 58
ปวส.ไฟฟ้า 1 2 3 1 1 2 8 8 8 2 3 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 1 1 34 34 34 10 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 1 3 4 7 9 16 14 13 27 1 2 3 1 1 2 91 91 91 24 28 143