ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 8 4 3 4 19 27 38 22 24 111 39 35 35 8 117 35 15 25 4 79 12 10 7 29 224 224 224 121 102 92 40 579
พืชศาสตร์ 1 1 2 4 1 11 3 10 25 3 6 11 2 22 5 8 1 14 2 1 2 5 17 17 17 7 24 24 15 87
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 2 1 4 5 3 3 1 1 2 2 17 17 17 7 6 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 1 1 2 11 3 6 20 6 11 2 19 5 8 13 1 2 3 24 24 9 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 14 14 20 20 20 20 8 8 113 113 113 62 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 14 14 20 20 20 20 8 8 111 111 111 62 173
วิทยาศาสตร์ 1 1 1 3 4 2 3 3 8 3 3 3 9 1 4 1 6 11 11 11 6 11 11 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 3 4 2 3 3 8 3 3 3 9 1 4 1 6 11 11 11 6 11 11 39
สัตวศาสตร์และประมง 7 3 1 11 5 12 9 5 31 5 12 14 31 1 3 13 17 1 4 5 32 32 32 18 31 40 6 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 2 1 3 5 5 1 1 18 18 18 15 1 34
ปวส.ประมง 1 1 3 1 4 14 14 14 3 2 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 9 8 17 10 13 23 3 11 14 1 4 5 26 36 62
วท.บ.ประมง 3 1 3 7 2 1 3 2 2 5 4 3 12
อุตสาหกรรมเกษตร 2 1 3 7 14 7 9 37 9 14 7 6 36 11 4 1 3 19 1 4 5 51 51 51 28 36 17 19 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 1 5 5 2 2 1 1 23 23 23 9 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 1 3 6 2 3 6 17 2 2 2 4 10 2 1 1 4 3 3 12 12 12 8 9 8 12 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 4 2 18 2 12 5 19 9 2 1 12 1 1 16 16 16 11 27 9 3 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 8 4 3 4 19 27 38 22 24 111 39 35 35 8 117 35 15 25 4 79 12 10 7 29 224 224 224 121 102 92 40 579