ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4 2 6 13 3 6 22 50 6 10 2 68 36 8 10 54 6 1 3 10 127 127 127 109 18 23 10 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 3 11 41 6 10 57 34 8 10 52 5 1 3 9 102 102 102 88 18 23 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 9 3 4 16 12 3 5 20 3 1 2 6 32 32 32 27 10 11 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 18 1 3 22 12 1 2 15 37 37 37 31 2 5 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 14 2 3 19 10 4 3 17 2 1 3 33 33 33 30 6 7 76
วิศวกรรมเครื่องกล 4 2 6 5 6 11 9 2 11 2 2 1 1 25 25 25 21 10 56
ปวส.ช่างยนต์ 4 2 6 5 6 11 9 2 11 2 2 1 1 25 25 25 21 10 56
รวมทั้งหมด 4 2 6 13 3 6 22 50 6 10 2 68 36 8 10 54 6 1 3 10 127 127 127 109 18 23 10 287