ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 7 7 14 22 38 9 4 73 49 59 6 6 120 31 28 4 4 67 9 10 2 21 283 283 283 118 142 21 14 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 3 6 9 19 36 2 57 48 57 1 106 30 28 58 9 10 19 161 161 161 109 137 3 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 6 7 9 22 2 33 24 32 1 57 17 15 32 4 7 11 75 75 75 55 82 3 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 5 9 11 13 24 7 7 14 5 3 8 21 21 21 27 28 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 6 9 15 13 12 25 6 6 12 32 32 32 27 27 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 4 1 5 3 2 9 2 16 1 2 6 5 14 1 4 4 9 2 2 122 122 122 9 5 21 11 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 1 2 9 2 13 2 6 5 13 4 4 8 2 2 5 21 11 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 4 3 3 1 1 1 1 8 8 8 9 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 7 7 14 22 38 9 4 73 49 59 6 6 120 31 28 4 4 67 9 10 2 21 283 283 283 118 142 21 14 578