ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 2 1 6 19 18 27 7 71 37 22 19 7 85 44 13 10 4 71 34 6 7 3 50 118 118 118 137 61 64 21 401
พืชศาสตร์ 2 4 4 10 4 6 5 15 1 4 3 1 9 3 4 3 1 11 7 7 7 4 14 16 11 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 2 4 1 1 5 7 3 3 5 2 7 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 1 3 2 6 3 5 8 1 3 1 5 4 3 7 9 14 3 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 3 1 4 5 5 5 4 1 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 12 12 30 30 36 36 19 19 66 66 66 99 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 5 5 6 6 4 4 13 13 13 18 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 11 11 25 25 30 30 15 15 53 53 53 81 134
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 2 6 20 2 28 7 9 16 2 4 1 7 2 2 16 36 3 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 14 1 17 4 6 10 2 3 5 2 2 8 25 1 34
วท.บ.ประมง 1 1 2 4 6 10 3 3 6 1 1 2 8 11 1 20
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 2 7 10 3 1 21 7 11 4 2 24 7 7 3 2 19 12 2 2 2 18 45 45 45 34 31 12 7 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 7 1 3 11 7 3 4 1 15 7 7 3 17 3 2 2 7 43 43 43 25 13 12 1 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 9 9 8 8 18 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 9 2 11 2 2 2 9 3 14
รวมทั้งหมด 3 2 1 6 19 18 27 7 71 37 22 19 7 85 44 13 10 4 71 34 6 7 3 50 118 118 118 137 61 64 21 401