ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 68 69 123 27 21 308 68 69 123 27 21 308
บริหารธุรกิจ 63 63 118 20 20 284 63 63 118 20 20 284
ปวส.การจัดการ 9 10 12 31 9 10 12 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 7 3 19 9 7 3 19
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 45 28 11 84 45 28 11 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18 18 18 18
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 96 96 96 96
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 20 5 25 20 5 25
ศิลปศาสตร์ 5 6 5 7 1 24 5 6 5 7 1 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 6 5 7 1 24 5 6 5 7 1 24
รวมทั้งหมด 68 69 123 27 21 308 68 69 123 27 21 308