ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 131 169 124 68 5 497 131 169 124 68 5 497
บริหารธุรกิจ 57 104 37 46 3 247 57 104 37 46 3 247
บธ.บ.การจัดการ 23 1 24 23 1 24
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 2 2 32 28 2 2 32
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 57 76 31 164 57 76 31 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บัญชี 74 65 87 22 2 250 74 65 87 22 2 250
บช.บ.การบัญชี 74 65 87 22 2 250 74 65 87 22 2 250
รวมทั้งหมด 131 169 124 68 5 497 131 169 124 68 5 497