ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 21 9 5 35 159 138 84 68 52 501 1 6 2 9 181 153 84 68 59 545
พืชศาสตร์ 3 6 5 14 61 22 20 8 111 3 67 22 20 13 125
ปวส.พืชศาสตร์ 3 5 8 3 5 8
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 3 6 3 3 6
วท.บ.พืชศาสตร์ 61 22 20 8 111 61 22 20 8 111
เรียนรวม 18 18 121 121 139 139
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 18 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 121 121 121 121
วิทยาศาสตร์ 25 32 20 13 42 132 25 32 20 13 42 132
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 15 13 13 65 24 15 13 13 65
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 17 3 21 1 17 3 21
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 42 42 42 42
สัตวศาสตร์และประมง 3 3 37 34 27 2 100 4 1 5 44 34 27 3 108
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.ประมง 8 12 4 24 8 12 4 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 29 22 23 2 76 29 22 23 2 76
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 1 5 4 1 5
อุตสาหกรรมเกษตร 13 8 8 8 37 1 2 1 4 14 10 8 8 1 41
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 8 8 8 37 13 8 8 8 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 1 4 1 2 1 4
รวมทั้งหมด 21 9 5 35 159 138 84 68 52 501 1 6 2 9 181 153 84 68 59 545