ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 68 7 138 123 146 56 45 1 371 186 214 56 45 8 509
บริหารธุรกิจ 63 68 7 138 113 126 39 30 1 309 176 194 39 30 8 447
ปวส.การจัดการ 38 36 7 81 38 36 7 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 32 57 25 32 57
บธ.บ.การจัดการ 60 65 37 30 1 193 60 65 37 30 1 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 53 61 2 116 53 61 2 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 10 20 14 15 59 10 20 14 15 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 20 14 15 59 10 20 14 15 59
รวมทั้งหมด 63 68 7 138 123 146 56 45 1 371 186 214 56 45 8 509