ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 62 88 42 192 187 214 169 147 35 752 1 14 15 250 302 169 147 91 959
พืชศาสตร์ 9 23 19 51 49 50 50 32 3 184 58 73 50 32 22 235
ปวส.พืชศาสตร์ 9 23 32 9 23 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 19 19 49 50 50 32 3 184 49 50 50 32 22 203
วิทยาศาสตร์ 15 18 18 34 85 15 18 18 34 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 18 18 34 85 15 18 18 34 85
สัตวศาสตร์และประมง 25 28 3 56 83 96 54 62 19 314 108 124 54 62 22 370
ปวส.ประมง 10 11 2 23 10 11 2 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 17 1 33 15 17 1 33
วท.บ.ประมง 14 34 23 10 6 87 14 34 23 10 6 87
วท.บ.สัตวศาสตร์ 69 62 31 52 13 227 69 62 31 52 13 227
อุตสาหกรรมเกษตร 28 37 20 85 40 50 47 19 13 169 1 14 15 69 87 47 19 47 269
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 6 8 2 6 8
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 26 31 20 77 26 31 20 77
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 30 16 4 12 85 23 30 16 4 12 85
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 20 31 15 1 84 17 20 31 15 1 84
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 14 15 1 14 15
รวมทั้งหมด 62 88 42 192 187 214 169 147 35 752 1 14 15 250 302 169 147 91 959