ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 39 10 84 85 74 97 32 288 120 113 97 32 10 372
วิศวกรรมเครื่องกล 35 39 10 84 31 26 31 9 97 66 65 31 9 10 181
ปวส.ช่างยนต์ 35 39 10 84 35 39 10 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 26 31 9 97 31 26 31 9 97
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 32 35 8 105 30 32 35 8 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 32 35 8 105 30 32 35 8 105
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 16 31 15 86 24 16 31 15 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 24 16 31 15 86 24 16 31 15 86
รวมทั้งหมด 35 39 10 84 85 74 97 32 288 120 113 97 32 10 372