ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 119 160 8 287 455 499 168 146 21 1,289 574 659 168 146 29 1,576
บริหารธุรกิจ 90 127 7 224 250 306 68 80 11 715 340 433 68 80 18 939
ปวส.การตลาด 15 27 2 44 15 27 2 44
ปวส.การจัดการ 48 64 5 117 48 64 5 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 36 63 27 36 63
บธ.บ.การตลาด 49 82 17 6 154 49 82 17 6 154
บธ.บ.การจัดการ 131 130 27 45 3 336 131 130 27 45 3 336
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 70 94 24 29 8 225 70 94 24 29 8 225
บัญชี 29 33 1 63 153 140 51 40 4 388 182 173 51 40 5 451
ปวส.การบัญชี 29 33 1 63 29 33 1 63
บช.บ.การบัญชี 153 140 51 40 4 388 153 140 51 40 4 388
ศิลปศาสตร์ 52 53 49 26 6 186 52 53 49 26 6 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 36 34 30 19 4 123 36 34 30 19 4 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 19 19 7 2 63 16 19 19 7 2 63
รวมทั้งหมด 119 160 8 287 455 499 168 146 21 1,289 574 659 168 146 29 1,576