ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 206 165 127 11 688 179 206 165 127 11 688
บริหารธุรกิจ 89 103 85 104 10 391 89 103 85 104 10 391
บธ.บ.การจัดการ 44 58 51 49 202 44 58 51 49 202
บธ.บ.การตลาด 20 18 5 18 1 62 20 18 5 18 1 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 27 29 37 9 127 25 27 29 37 9 127
บัญชี 77 86 60 4 227 77 86 60 4 227
บช.บ.การบัญชี 77 86 60 4 227 77 86 60 4 227
ศิลปศาสตร์ 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
รวมทั้งหมด 179 206 165 127 11 688 179 206 165 127 11 688