ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 40 12 87 99 111 38 46 1 295 134 151 38 46 13 382
บริหารธุรกิจ 35 40 12 87 88 105 23 33 1 250 123 145 23 33 13 337
ปวส.การจัดการ 15 25 8 48 15 25 8 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 15 4 39 20 15 4 39
บธ.บ.การจัดการ 48 55 23 33 1 160 48 55 23 33 1 160
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 50 90 40 50 90
ศิลปศาสตร์ 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
รวมทั้งหมด 35 40 12 87 99 111 38 46 1 295 134 151 38 46 13 382