ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 107 53 18 178 155 171 142 137 6 611 1 1 2 262 225 142 137 25 791
พืชศาสตร์ 18 8 10 36 42 46 32 48 1 169 60 54 32 48 11 205
ปวส.พืชศาสตร์ 18 8 10 36 18 8 10 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 42 46 32 48 1 169 42 46 32 48 1 169
เรียนรวม 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 12 15 16 1 55 11 12 15 16 1 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 12 15 16 1 55 11 12 15 16 1 55
สัตวศาสตร์และประมง 46 24 5 75 62 81 56 45 244 108 105 56 45 5 319
ปวส.ประมง 17 10 3 30 17 10 3 30
ปวส.สัตวศาสตร์ 29 14 2 45 29 14 2 45
วท.บ.ประมง 9 14 25 17 65 9 14 25 17 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 53 67 31 28 179 53 67 31 28 179
อุตสาหกรรมเกษตร 40 21 3 64 40 32 39 28 4 143 1 1 2 80 54 39 28 8 209
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 20 3 60 37 20 3 60
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 29 22 22 10 4 87 29 22 22 10 4 87
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 10 17 18 56 11 10 17 18 56
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 107 53 18 178 155 171 142 137 6 611 1 1 2 262 225 142 137 25 791