ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 64 32 96 1,123 1,162 1,096 997 237 4,615 24 24 1,147 1,226 1,096 997 269 4,735
บริหารธุรกิจ 30 15 45 764 741 703 637 141 2,986 24 24 788 771 703 637 156 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 30 13 43 30 13 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 44 68 45 14 240 69 44 68 45 14 240
บธ.บ.การจัดการ 201 180 217 201 18 817 201 180 217 201 18 817
บธ.บ.การตลาด 251 250 186 144 28 859 251 250 186 144 28 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92 94 124 116 20 446 92 94 124 116 20 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 151 173 108 131 61 624 151 173 108 131 61 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 34 17 51 210 256 226 203 93 988 210 290 226 203 110 1,039
ปวส.การบัญชี 34 17 51 34 17 51
บช.บ.การบัญชี 210 256 226 203 93 988 210 256 226 203 93 988
เรียนรวม 15 15 15 15
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 134 165 167 157 3 626 134 165 167 157 3 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 70 112 109 116 3 410 70 112 109 116 3 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 64 53 58 41 216 64 53 58 41 216
รวมทั้งหมด 64 32 96 1,123 1,162 1,096 997 237 4,615 24 24 1,147 1,226 1,096 997 269 4,735