ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 148 101 131 1 381 9 24 10 19 6 68 157 125 141 19 7 449
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 148 101 131 1 381 148 101 131 1 381
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 27 23 79 29 27 23 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 90 53 81 224 90 53 81 224
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 21 27 1 78 29 21 27 1 78
สหวิทยาการ 9 24 10 19 6 68 9 24 10 19 6 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 24 10 19 62 9 24 10 19 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 148 101 131 1 381 9 24 10 19 6 68 157 125 141 19 7 449