ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1 1 211 254 314 217 10 107 1,113 211 254 314 217 10 108 1,114
เรียนรวม 117 117 117 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 117 117 117 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 36 144 143 116 10 36 485 36 144 143 116 10 36 485
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 9 32 23 9 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 11 33 10 2 72 16 11 33 10 2 72
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 14 18 13 55 10 14 18 13 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 105 95 56 18 310 36 105 95 56 18 310
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 1 25 53 89 56 54 277 25 53 89 56 55 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 53 89 56 54 277 25 53 89 56 54 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 57 82 45 17 234 33 57 82 45 17 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 20 18 13 59 8 20 18 13 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 49 62 27 4 175 33 49 62 27 4 175
รวมทั้งหมด 1 1 211 254 314 217 10 107 1,113 211 254 314 217 10 108 1,114