ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 109 19 128 358 370 253 197 14 1,192 358 479 253 197 33 1,320
บริหารธุรกิจ 76 17 93 180 201 112 83 10 586 180 277 112 83 27 679
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 12 57 45 12 57
ปวส.การจัดการ 31 5 36 31 5 36
บธ.บ.การจัดการ 74 85 33 29 1 222 74 85 33 29 1 222
บธ.บ.การตลาด 42 29 33 25 1 130 42 29 33 25 1 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 64 87 46 29 8 234 64 87 46 29 8 234
บัญชี 33 2 35 116 114 83 67 3 383 116 147 83 67 5 418
ปวส.การบัญชี 33 2 35 33 2 35
บช.บ.การบัญชี 116 114 83 67 3 383 116 114 83 67 3 383
ศิลปศาสตร์ 62 55 58 47 1 223 62 55 58 47 1 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 24 26 15 89 24 24 26 15 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 31 32 32 1 134 38 31 32 32 1 134
รวมทั้งหมด 109 19 128 358 370 253 197 14 1,192 358 479 253 197 33 1,320