ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 37 54 23 114 123 121 244 37 177 144 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 18 22 48 39 33 72 8 57 55 120
ปวส.ช่างยนต์ 8 18 12 38 8 18 12 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 33 72 39 33 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 26 1 45 45 35 80 18 71 36 125
ปวส.ไฟฟ้า 18 26 1 45 18 26 1 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 35 80 45 35 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 10 21 39 53 92 11 49 53 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 10 21 11 10 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 53 92 39 53 92
รวมทั้งหมด 37 54 23 114 123 121 244 37 177 144 358