ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 97 53 19 169 153 170 144 138 9 614 1 1 2 250 224 144 138 29 785
พืชศาสตร์ 19 8 10 37 41 46 32 49 2 170 60 54 32 49 12 207
ปวส.พืชศาสตร์ 19 8 10 37 19 8 10 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 46 32 49 2 170 41 46 32 49 2 170
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 12 15 16 2 56 11 12 15 16 2 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 12 15 16 2 56 11 12 15 16 2 56
สัตวศาสตร์และประมง 41 24 6 71 60 80 56 45 241 101 104 56 45 6 312
ปวส.ประมง 15 10 3 28 15 10 3 28
ปวส.สัตวศาสตร์ 26 14 3 43 26 14 3 43
วท.บ.ประมง 9 14 25 17 65 9 14 25 17 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 51 66 31 28 176 51 66 31 28 176
อุตสาหกรรมเกษตร 34 21 3 58 41 32 41 28 5 147 1 1 2 75 54 41 28 9 207
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 31 20 3 54 31 20 3 54
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 31 22 23 10 5 91 31 22 23 10 5 91
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 18 18 56 10 10 18 18 56
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 97 53 19 169 153 170 144 138 9 614 1 1 2 250 224 144 138 29 785