ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 94 101 17 212 410 386 247 138 8 1,189 504 487 247 138 25 1,401
บริหารธุรกิจ 71 78 15 164 225 242 110 60 2 639 296 320 110 60 17 803
ปวส.การจัดการ 35 45 6 86 35 45 6 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 21 1 32 10 21 1 32
ปวส.การตลาด 26 12 8 46 26 12 8 46
บธ.บ.การจัดการ 108 135 59 29 1 332 108 135 59 29 1 332
บธ.บ.การตลาด 62 47 25 15 149 62 47 25 15 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 55 60 26 16 1 158 55 60 26 16 1 158
บัญชี 23 23 2 48 150 109 87 31 5 382 173 132 87 31 7 430
ปวส.การบัญชี 23 23 2 48 23 23 2 48
บช.บ.การบัญชี 150 109 87 31 5 382 150 109 87 31 5 382
ศิลปศาสตร์ 35 35 50 47 1 168 35 35 50 47 1 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 21 31 29 1 108 26 21 31 29 1 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 14 19 18 60 9 14 19 18 60
รวมทั้งหมด 94 101 17 212 410 386 247 138 8 1,189 504 487 247 138 25 1,401