ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 174 206 183 160 17 740 174 206 183 160 17 740
บริหารธุรกิจ 85 103 90 104 14 396 85 103 90 104 14 396
บธ.บ.การจัดการ 44 58 51 49 2 204 44 58 51 49 2 204
บธ.บ.การตลาด 16 18 5 18 2 59 16 18 5 18 2 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 27 34 37 10 133 25 27 34 37 10 133
บัญชี 76 86 73 37 2 274 76 86 73 37 2 274
บช.บ.การบัญชี 76 86 73 37 2 274 76 86 73 37 2 274
ศิลปศาสตร์ 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
รวมทั้งหมด 174 206 183 160 17 740 174 206 183 160 17 740