ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 208 251 314 157 10 60 1,000 208 251 314 157 10 60 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 34 29 10 2 91 16 34 29 10 2 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 11 20 10 2 59 16 11 20 10 2 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 9 32 23 9 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 116 116 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 116 116 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 126 109 46 13 329 35 126 109 46 13 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 103 95 28 8 269 35 103 95 28 8 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 14 18 2 44 10 14 18 2 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 53 89 48 39 253 24 53 89 48 39 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 53 89 48 39 253 24 53 89 48 39 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 56 82 34 6 211 33 56 82 34 6 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 20 18 3 49 8 20 18 3 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 48 62 16 3 162 33 48 62 16 3 162
รวมทั้งหมด 208 251 314 157 10 60 1,000 208 251 314 157 10 60 1,000