ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 16 11 30 67 76 99 102 38 382 1 3 4 70 93 99 102 52 416
พืชศาสตร์ 7 11 18 41 59 45 7 152 48 59 45 18 170
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 7 9 16 7 9 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 59 45 7 152 41 59 45 7 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 37 37 40 40
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 37 37 37
วิทยาศาสตร์ 23 5 14 23 20 85 23 5 14 23 20 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 3 13 10 3 13
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 5 14 13 14 69 23 5 14 13 14 69
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 22 17 27 10 76 29 17 27 10 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 16 16 23 5 60 16 16 23 5 60
วท.บ.ประมง 6 1 4 5 16 6 1 4 5 16
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 7 8 9 7 1 32 1 3 4 7 11 9 7 4 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 8 9 7 1 32 7 8 9 7 1 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 3 4 1 3 4
รวมทั้งหมด 3 16 11 30 67 76 99 102 38 382 1 3 4 70 93 99 102 52 416