ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 41 32 15 88 77 136 213 118 32 151 301
วิศวกรรมเครื่องกล 8 7 14 29 12 49 61 20 7 63 90
ปวส.ช่างยนต์ 8 7 10 25 8 7 10 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 32 52 45 97 68 16 45 129
ปวส.ไฟฟ้า 16 16 32 16 16 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 17 9 1 27 13 42 55 30 9 43 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 17 9 1 27 17 9 1 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 42 42 42 42
รวมทั้งหมด 41 32 15 88 77 136 213 118 32 151 301