ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 169 208 51 428 855 672 637 727 67 927 3,885 7 9 30 46 1,031 889 637 727 67 1,008 4,359
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 14 78 142 144 114 148 294 842 3 3 12 18 177 179 114 148 320 938
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 14 78 32 32 14 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 21 19 29 41 143 33 21 19 29 41 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 36 23 26 18 24 127 36 23 26 18 24 127
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 100 69 101 163 506 73 100 69 101 163 506
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 12 18 3 3 12 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 69 128 19 216 304 236 246 284 36 371 1,477 4 6 18 28 377 370 246 284 36 408 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 35 33 4 72 35 33 4 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 95 15 144 34 95 15 144
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 71 71 207 65 71 71 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38 16 37 36 57 184 38 16 37 36 57 184
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 36 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 90 79 84 124 444 67 90 79 84 124 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 108 86 92 83 510 141 108 86 92 83 510
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 6 18 28 4 6 18 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 149 114 139 144 29 81 656 149 114 139 144 29 81 656
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 26 24 33 29 9 153 32 26 24 33 29 9 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 24 32 28 7 125 34 24 32 28 7 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 83 64 83 83 65 378 83 64 83 83 65 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 68 48 18 134 260 178 138 151 2 181 910 328 226 138 151 2 199 1,044
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 26 13 13 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 53 12 2 67 53 12 2 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 23 3 41 15 23 3 41
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 24 28 28 2 1 121 38 24 28 28 2 1 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 67 51 46 78 307 65 67 51 46 78 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 87 59 77 96 476 157 87 59 77 96 476
รวมทั้งหมด 169 208 51 428 855 672 637 727 67 927 3,885 7 9 30 46 1,031 889 637 727 67 1,008 4,359