ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 328 255 45 628 482 393 409 286 11 111 1,692 810 648 409 286 11 156 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 73 77 11 161 99 95 104 41 12 351 172 172 104 41 23 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 41 8 83 34 41 8 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 36 3 78 39 36 3 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 31 36 8 115 40 31 36 8 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 64 68 33 12 236 59 64 68 33 12 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 83 3 207 227 160 174 123 2 24 710 348 243 174 123 2 27 917
ปวส.ไฟฟ้า 63 34 97 63 34 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 24 1 55 30 24 1 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 25 2 55 28 25 2 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 36 2 151 43 43 27 36 2 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 50 29 29 11 167 48 50 29 29 11 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 67 73 42 10 284 92 67 73 42 10 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 45 16 3 108 44 45 16 3 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 74 37 17 128 68 59 56 58 65 306 142 96 56 58 82 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 37 17 128 74 37 17 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 59 56 58 65 306 68 59 56 58 65 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 58 14 132 88 79 75 64 9 10 325 148 137 75 64 9 24 457
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 35 1 73 37 35 1 73
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 13 59 23 23 13 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 20 13 6 9 82 34 20 13 6 9 82
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 59 62 58 10 243 54 59 62 58 10 243
รวมทั้งหมด 328 255 45 628 482 393 409 286 11 111 1,692 810 648 409 286 11 156 2,320