ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 16 1 20 73 69 96 99 14 351 3 3 76 85 96 99 18 374
พืชศาสตร์ 7 1 8 38 55 44 1 138 45 55 44 2 146
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 38 55 44 1 138 38 55 44 1 138
เรียนรวม 3 3 35 35 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วิทยาศาสตร์ 31 5 13 21 10 80 31 5 13 21 10 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 5 13 13 7 69 31 5 13 13 7 69
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3 11 8 3 11
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 18 19 27 3 67 25 19 27 3 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.ประมง 4 1 4 2 11 4 1 4 2 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 18 23 1 56 14 18 23 1 56
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 7 8 9 7 31 3 3 7 10 9 7 3 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 8 9 7 31 7 8 9 7 31
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 3 16 1 20 73 69 96 99 14 351 3 3 76 85 96 99 18 374