ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 143 156 166 152 18 4 639 143 156 166 152 18 4 639
บริหารธุรกิจ 69 74 85 78 14 2 322 69 74 85 78 14 2 322
บธ.บ.การจัดการ 37 53 49 7 146 37 53 49 7 146
บธ.บ.การตลาด 15 17 5 1 38 15 17 5 1 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 15 24 6 2 69 22 15 24 6 2 69
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 67 67 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2 2 2
บัญชี 64 69 66 56 1 1 257 64 69 66 56 1 1 257
บช.บ.การบัญชี 64 69 66 56 1 1 257 64 69 66 56 1 1 257
ศิลปศาสตร์ 10 13 15 18 3 1 60 10 13 15 18 3 1 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 13 15 18 3 1 60 10 13 15 18 3 1 60
รวมทั้งหมด 143 156 166 152 18 4 639 143 156 166 152 18 4 639