ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 19 9 1 54 100 90 27 42 1 1 261 125 109 36 42 2 1 315
บริหารธุรกิจ 25 19 9 1 54 94 83 21 27 1 226 119 102 30 27 1 1 280
ปวส.การจัดการ 18 10 6 1 35 18 10 6 1 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 9 3 19 7 9 3 19
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 44 44 44 44
บธ.บ.การจัดการ 44 20 27 1 92 44 20 27 1 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 50 39 1 90 50 39 1 90
ศิลปศาสตร์ 6 7 6 15 1 35 6 7 6 15 1 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 6 15 1 35 6 7 6 15 1 35
รวมทั้งหมด 25 19 9 1 54 100 90 27 42 1 1 261 125 109 36 42 2 1 315