ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40 76 8 2 2 128 103 138 101 140 14 5 501 1 1 143 214 110 142 16 5 630
พืชศาสตร์ 7 19 1 1 1 29 35 26 32 3 1 97 7 54 27 33 4 1 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 19 1 1 1 29 7 19 1 1 1 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 26 32 3 1 97 35 26 32 3 1 97
เรียนรวม 73 73 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 73 73 73
วิทยาศาสตร์ 8 11 12 14 45 8 11 12 14 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 11 12 14 45 8 11 12 14 45
สัตวศาสตร์และประมง 24 32 4 1 61 55 43 59 2 159 24 87 47 59 3 220
ปวส.ประมง 5 13 4 1 23 5 13 4 1 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 19 19 38 19 19 38
วท.บ.ประมง 9 4 24 37 9 4 24 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 39 35 2 122 46 39 35 2 122
อุตสาหกรรมเกษตร 9 25 3 1 38 22 37 20 35 9 4 127 1 1 31 62 24 36 9 4 166
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 22 2 1 34 9 22 2 1 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 27 12 20 1 4 76 12 27 12 20 1 4 76
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 8 15 8 51 10 10 8 15 8 51
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 40 76 8 2 2 128 103 138 101 140 14 5 501 1 1 143 214 110 142 16 5 630