ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 133 154 165 152 19 623 133 154 165 152 19 623
บริหารธุรกิจ 60 73 85 78 14 310 60 73 85 78 14 310
บธ.บ.การตลาด 15 17 5 1 38 15 17 5 1 38
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60 60 60 60
บธ.บ.การจัดการ 37 53 49 7 146 37 53 49 7 146
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 15 24 6 66 21 15 24 6 66
บัญชี 64 68 65 56 2 255 64 68 65 56 2 255
บช.บ.การบัญชี 64 68 65 56 2 255 64 68 65 56 2 255
ศิลปศาสตร์ 9 13 15 18 3 58 9 13 15 18 3 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 13 15 18 3 58 9 13 15 18 3 58
รวมทั้งหมด 133 154 165 152 19 623 133 154 165 152 19 623