ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 20 10 3 33 111 84 73 92 21 381 16 3 3 22 147 97 73 92 27 436
พืชศาสตร์ 3 1 4 25 22 21 16 84 6 1 1 8 6 29 22 21 18 96
ปวส.พืชศาสตร์ 3 1 4 3 1 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 5 8 7 28 8 5 8 7 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 13 9 56 17 17 13 9 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 1 1 8 6 1 1 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 20 20 84 84 104 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 20 20 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 4 1 5 26 38 61 4 129 30 38 61 5 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 3 1 4 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 27 48 1 90 14 27 48 1 90
วท.บ.ประมง 12 11 13 3 39 12 11 13 3 39
อุตสาหกรรมเกษตร 3 1 4 27 33 13 10 1 84 10 2 2 14 37 38 13 10 4 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 27 14 13 10 64 27 14 13 10 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 1 20 19 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 2 2 14 10 2 2 14
รวมทั้งหมด 20 10 3 33 111 84 73 92 21 381 16 3 3 22 147 97 73 92 27 436