ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 280 271 103 654 480 461 386 350 22 167 1,866 760 732 386 350 22 270 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 76 66 30 172 86 94 95 96 6 23 400 162 160 95 96 6 53 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 39 29 15 83 39 29 15 83
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 15 89 37 37 15 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 37 31 30 6 136 32 37 31 30 6 136
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 57 64 66 23 264 54 57 64 66 23 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 76 99 27 202 236 219 158 137 10 31 791 312 318 158 137 10 58 993
ปวส.ไฟฟ้า 34 60 8 102 34 60 8 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 12 40 14 14 12 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 25 7 60 28 25 7 60
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 38 41 79 38 41 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 43 43 27 10 1 162 38 43 43 27 10 1 162
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 68 46 49 29 15 207 68 46 49 29 15 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 89 66 56 11 314 92 89 66 56 11 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 4 29 25 4 29
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 61 57 26 144 76 62 56 52 101 347 137 119 56 52 127 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 57 26 144 61 57 26 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 62 56 52 101 347 76 62 56 52 101 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 67 49 20 136 82 86 77 65 6 12 328 149 135 77 65 6 32 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 31 4 68 33 31 4 68
ปวส.ช่างโลหะ 34 18 16 68 34 18 16 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 33 18 4 6 1 76 14 33 18 4 6 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 53 59 61 11 252 68 53 59 61 11 252
รวมทั้งหมด 280 271 103 654 480 461 386 350 22 167 1,866 760 732 386 350 22 270 2,520