ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 280 271 103 654 480 461 386 350 22 167 1,866 760 732 386 350 22 270 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84 113 92 61 22 2 374 84 113 92 61 22 2 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 43 43 27 10 1 162 38 43 43 27 10 1 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 33 18 4 6 1 76 14 33 18 4 6 1 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 37 31 30 6 136 32 37 31 30 6 136
วิศวกรรมเครื่องกล 76 66 30 172 54 57 64 66 23 264 130 123 64 66 53 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 39 29 15 83 39 29 15 83
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 15 89 37 37 15 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 57 64 66 23 264 54 57 64 66 23 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 76 99 27 202 198 176 115 110 30 629 274 275 115 110 57 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 12 40 14 14 12 40
ปวส.ไฟฟ้า 34 60 8 102 34 60 8 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 25 7 60 28 25 7 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 89 66 56 11 314 92 89 66 56 11 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 68 46 49 29 15 207 68 46 49 29 15 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 4 29 25 4 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 38 41 79 38 41 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 61 57 26 144 76 62 56 52 101 347 137 119 56 52 127 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 57 26 144 61 57 26 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 62 56 52 101 347 76 62 56 52 101 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 67 49 20 136 68 53 59 61 11 252 135 102 59 61 31 388
ปวส.ช่างโลหะ 34 18 16 68 34 18 16 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 31 4 68 33 31 4 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 53 59 61 11 252 68 53 59 61 11 252
รวมทั้งหมด 280 271 103 654 480 461 386 350 22 167 1,866 760 732 386 350 22 270 2,520