ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 132 124 137 153 22 568 132 124 137 153 22 568
บริหารธุรกิจ 58 66 58 83 10 275 58 66 58 83 10 275
บธ.บ.การตลาด 14 17 1 32 14 17 1 32
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 58 66 124 58 66 124
บธ.บ.การจัดการ 30 51 5 86 30 51 5 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 15 4 33 14 15 4 33
บัญชี 61 50 67 55 9 242 61 50 67 55 9 242
บช.บ.การบัญชี 61 50 67 55 9 242 61 50 67 55 9 242
ศิลปศาสตร์ 13 8 12 15 3 51 13 8 12 15 3 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 8 12 15 3 51 13 8 12 15 3 51
รวมทั้งหมด 132 124 137 153 22 568 132 124 137 153 22 568