ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 40 57 20 117 224 265 139 156 32 816 264 322 139 156 52 933
บริหารธุรกิจ 40 57 20 117 128 141 55 71 6 401 168 198 55 71 26 518
ปวส.การจัดการ 15 19 2 36 15 19 2 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 22 7 40 11 22 7 40
ปวส.การตลาด 14 16 11 41 14 16 11 41
บธ.บ.การจัดการ 38 52 4 94 38 52 4 94
บธ.บ.การตลาด 16 19 1 36 16 19 1 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 128 141 269 128 141 269
บัญชี 87 110 60 50 21 328 87 110 60 50 21 328
บช.บ.การบัญชี 87 110 60 50 21 328 87 110 60 50 21 328
ศิลปศาสตร์ 9 14 24 35 5 87 9 14 24 35 5 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 8 17 21 1 56 9 8 17 21 1 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 14 4 31 6 7 14 4 31
รวมทั้งหมด 40 57 20 117 224 265 139 156 32 816 264 322 139 156 52 933