ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 242 289 257 185 30 1,003 242 289 257 185 31 1,004
บริหารธุรกิจ 1 1 97 118 95 85 15 410 97 118 95 85 16 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 33 20 4 57 33 20 4 57
บธ.บ.การตลาด 35 25 60 35 25 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 40 11 78 27 40 11 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 97 118 215 97 118 215
บัญชี 113 125 105 51 10 404 113 125 105 51 10 404
บช.บ.การบัญชี 113 125 105 51 10 404 113 125 105 51 10 404
ศิลปศาสตร์ 32 46 57 49 5 189 32 46 57 49 5 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 22 4 47 21 22 4 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25 33 36 27 1 122 25 33 36 27 1 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 13 20 7 13 20
รวมทั้งหมด 1 1 242 289 257 185 30 1,003 242 289 257 185 31 1,004