ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 15 13 31 59 65 14 9 88 80 27 40 147
วิศวกรรมเครื่องกล 6 10 22 38 30 4 8 42 36 14 30 80
ปวส.ช่างยนต์ 6 10 22 38 6 10 22 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 8 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 30 4 34 30 4 34
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 3 9 21 35 10 1 46 44 13 10 67
ปวส.ไฟฟ้า 9 3 9 21 9 3 9 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 10 45 35 10 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 15 13 31 59 65 14 9 88 80 27 40 147