ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 18 18 189 215 240 163 13 137 957 207 215 240 163 13 137 975
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 111 112 168 59 13 58 521 120 112 168 59 13 58 530
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 29 37 54 120 29 37 54 120
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19 15 30 3 11 78 19 15 30 3 11 78
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 63 60 84 56 34 297 63 60 84 56 34 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 43 57 35 54 57 246 43 57 35 54 57 246
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 57 35 54 57 246 43 57 35 54 57 246
วิศวกรรมอุตสาหการ 35 46 37 50 22 190 35 46 37 50 22 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 12 26 14 12 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 35 46 37 36 10 164 35 46 37 36 10 164
รวมทั้งหมด 18 18 189 215 240 163 13 137 957 207 215 240 163 13 137 975